Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης Καθορισμού Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε ότι η με αρ.πρωτ. Φ.151/144437/Α5/07-09-2016 (ΑΔΑ: ΨΠ464653ΠΣ-ΙΞΞ) Υπουργική Απόφαση  με θέμα : «Καθορισμός Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2876/Β?/09-09-2016.

Δείτε το σχετικό διαβιβαστικό και την υπουργική απόφαση

Tags: