Γνωστοποίηση δημοσίευσης Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Τροποποίηση της αριθ.οικ. 34331/Δ9.8920/26-07-2016 Απλούστευση διαδικασιών Σώματος (Σ.ΕΠ.Ε) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Δείτε το με αριθμ.πρωτ. οικ. 44507/Δ9.11640/3-10-2016 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π. και Σ.ΕΠ.Ε. της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρ.πρωτ. οικ. 44203/Δ9.11555/29-09-2016 "Τροποποίηση της αριθ.οικ. 34331/Δ9.8920/26-07-2016 "Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)"» και το συνοδευτικό έγγραφο.

Tags: