Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Βάσει του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Υπηρεσία μας ολοκλήρωσε με μια σειρά Υπουργικών Αποφάσεων, μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού κλάδου, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατείχαν. Από τον εν λόγω νόμο προέκυπτε σαφώς πως οι υπό μετάταξη εκπαιδευτικοί διατηρήθηκαν στην κατηγορία που άνηκαν προ μετάταξης, ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος διορισμού που είχαν καταθέσει. Συνέπεια της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης ήταν να υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με προσόν διορισμού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθότι λόγω ειδικών ρυθμίσεων ως εκπαιδευτικοί είχαν καταταχθεί σε κατηγορία ΠΕ. Εν συνεχεία, με τον νόμο 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α΄) και με την αρ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΖΗ-0ΝΜ) εκτελεστική εγκύκλιο αυτού, στην εκ νέου βαθμολογική και μισθολογική κατάστασή των υπαλλήλων, η Υπηρεσία μας συμμορφώθηκε με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εφαρμόζοντας την αρχή με την οποία κάθε υπάλληλος κατατάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα τυπικά του προσόντα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: