Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ φύλλου 3253 και ημ/νία δημοσίευσης 11-10-2016 της με αριθμ. Φ2/159819/Δ4/28-09-2016 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της υπ?αριθμ. Φ2/127065/Δ4/1.8.2016 (Β΄ 2434) υπουργικής απόφασης ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας της Γ? τάξης Ημερήσιου και Γ? και Δ? τάξεων Εσπερινού ΕΠΑΛ».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: