Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Με τις διατάξεις του Α? Μέρους του ν. 4369/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 170 του ν. 4389/2016, συνιστάται Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής Μητρώο), για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, οι οποίες ορίζονται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Σκοπός των εν λόγω ρυθμίσεων είναι η εφαρμογή ενός σύγχρονου καινοτόμου συστήματος για την επιλογή επιτελικών στελεχών για θέσεις αυξημένης ευθύνης, που βρίσκονται στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας, στον Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: