Τήρηση ωραρίου διοικητικών υπαλλήλων τοποθετημένων σε σχολικές μονάδες

Το ωράριο εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) έχει καθιερωθεί σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α΄). Επιπροσθέτως, με τις αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-08-2011 (ΑΔΑ 4ΑΜ7Χ-ΥΕΔ) και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03-11-2011 (ΑΔΑ 45ΒΖΧ-Ρ2Λ) εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις προς όλους τους υπόχρεους φορείς για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 3979/2011. Επιπλέον το Υπουργείο Παιδείας είχε εκδώσει την αρ. 53339/Η/17-09-2013 εγκύκλιο με την οποία καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ελέγχουν την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού τους (Γραμματείς και Επιστάτες), κυρίως μέσω της τήρησης παρουσιολογίου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: