Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεύχος Β? της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3502/ 31-10-2016 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. 180647/ΓΔ4/27-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: