Έγκριση προγράμματος με τίτλο «Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις»

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 42/20-10-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα « ?Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις? - Παίζοντας με τη Δημοσιογραφική πράξη», το οποίο με άμεσο και βιωματικό τρόπο επιτυγχάνει να αναδείξει τη σημασία της δημοσιογραφικής πράξης και τα ηθικά ζητήματα που την αφορούν.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο

Tags: