Παροράματα διδακτικού βιβλίου «Ανατομία-Φυσιολογία»

Δείτε τον Πίνακα με Παροράματα του διδακτικού βιβλίου «ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ» (Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε., των Παπαδόπουλου Τ., Ρίζου Ε., Διαμαντοπούλου Μ. και Μαρκαντωνάκη Π., εκδ. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), όπως αυτά αναφέρονται στις σελ. 91-92 της υπ? αρ. Φ1/87395/Δ4/30-05-2016 (ΑΔΑ: ΨΕΟ24653ΠΣ-Τ5Ρ) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ανατύπωση εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) για την Γ΄ τάξη Ημερήσιων και για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017» και παρακαλούνται όπως ληφθούν υπόψη από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ» των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Tags: