Παροχή πληροφοριών περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας στο ΙΔΕΚΕ

Δείτε την απάντση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το σχετικό έγγραφο

Tags: