Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/τ.Α?/01-03-2017)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την περ. 1, παρ. 2, αρ. 38 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/τ.Α?/01-03-2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται το αρ. 18 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/ τ.Α?/02-12-2016) ως ακολούθως: «1. Μετατάξεις για τις οποίες είτε εκδόθηκε ανακοίνωση - πρόσκληση πριν από τις 15.3.2017 είτε υποβλήθηκε αίτηση του υπαλλήλου πριν από την ίδια ημερομηνία, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016. Η κάλυψη των σχετικών δαπανών μισθοδοσίας των μετατάξεων του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.».

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: