Έγκριση εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Μουσείο Γεωλογικής Ιστορίας Ολύμπου

Έχοντας υπόψη την υπ? αρ. πρωτ. 1523/09-03-2017 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ? αριθ. 10/02-03-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του ΙΕΠ, ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα του Μουσείου Γεωλογικής Ιστορίας Ολύμπου για το σχολικό έτος 2016-17, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολικών μονάδων Α?/θμιας και Β?/θμιας Εκπ/σης στο «Μουσείου Γεωλογικής Ιστορίας Ολύμπου» δύνανται να πραγματοποιηθούν, κατά το σχολικό έτος 2016-17, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 200 και 201 και στην Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/6-03-2017).

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: