Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. 727/8-6-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΠΧΑ4653ΠΣ-67Φ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) δίνονται «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018», σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του αρ.33 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016). Υποβολή αιτήσεων από 12/6/2017 έως και 16/6/2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο, τις οδηγίες, τις διευκρινίσεις για τη μοριοδότηση, τη φόρμα της αίτησης και το σχέδιο πρόσκλησης

Tags: