Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Φ2/95229/Δ4/7-6-2017 και θέμα «Τροποποίηση της υπ? αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β? 1426) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ? Τάξης Ημερήσιου και της Γ? και Δ? τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α? 83)»», η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ φύλλου 2072 και ημ/νία δημοσίευσης 15-06-2017 (ΦΕΚ 2072/τ.Β΄/15.06.2017). 

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: