Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ακόλουθων Υπουργικών Αποφάσεων:

1) Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ20/106076/Δ4/23-06-2017 με θέμα «Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)», η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2219 και ημερομηνία δημοσίευσης 29-06-2017 (ΦΕΚ 2219/τ.Β΄/29-06-2017).

2) Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ20/106072/Δ4/23-06-2017 με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)», η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2249 και ημερομηνία δημοσίευσης 30-06-2017 (ΦΕΚ 2249/τ.Β΄/30.06.2017).

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: