Ενημέρωση σχετικά με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης για μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας  γνωρίζουμε  ότι  δημοσιεύτηκε  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  ο Ν.4485/2017(Φ.Ε.Κ.114  τ.Α΄/04-08-2017)  με  θέμα  «Οργάνωση  και  λειτουργία  της  ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Σας  εφιστούμε  την  προσοχή  στην  παρ.4  του  άρθρου  90  με  βάση  την  οποία  στο  τέλος  της περίπτωσης  α΄  της  παρ.4  του  άρθρου  11  του  Ν.4354/2015  προστίθεται  εδάφιο  ως  εξής: «Επιπλέον,  ως  προς  τη  μισθολογική  εξέλιξη  των  εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  λαμβάνεται  υπόψη  η  συνολική  εκπαιδευτική  τους  υπηρεσία  σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης». Η  παράγραφος  αυτή  ισχύει  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσής  της  στην  Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως. 

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: