Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2893/21-08-2017 δημοσιεύτηκε: η με αρ. πρωτ. 134932/Δ2/09-08-2017 Υ.Α (ΑΔΑ: 67ΙΕ4653ΠΣ-2ΘΟ) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: