Γνωστοποίηση ΦΕΚ που αφορά σε διόρθωση σφάλματος

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3110/08-09-2017 δημοσιεύτηκε Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 134932/Δ2/09-8-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2893/τ. Β΄/21-08-2017.

Συγκεκριμένα:στη σελίδα 30274, στη β΄ στήλη, στον 26ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «? FeC12.....» στο ορθό: «? FeCl2.....».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: