Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3321/21-09-2017 δημοσιεύτηκε: η με αρ. πρωτ. 150918/Δ2/12-09-2017 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΒΗ74653ΠΣ-ΩΙΝ) με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος ?Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία? της Β΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: