Επαναπροώθηση της με αρ. πρωτ. 194027/Δ2/10-11-2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου)»