Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4479/2017 (Φ.Ε.Κ.94 τ.Α΄/29-06-2017) σχετικά με τη χορήγηση αθλητικής άδειας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ο Ν.4479/2017 (Φ.Ε.Κ.94τ.Α΄/29-06-2016) με θέμα: «Τροποποιήσεις του Ν.2725/1999 (Α΄121) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με το άρθρο 17 αντικαταστάθηκε η παρ. 23 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, η οποία είχε προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24), ακολούθως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.4326/2015 (Α΄ 49) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.4373/2016 (Α΄ 49), ως προς τη χορήγηση και τον χρονικό περιορισμό των ημερών της αθλητικής άδειας.

Οι ανωτέρω διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 17 του ανωτέρω νόμου, ισχύουν και εφαρμόζονται και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: