Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 4174 και ημερομηνία δημοσίευσης 30-11-2017 (ΦΕΚ 4174/τ.Β΄/30.11.2017) της με αριθμ. Φ2/198315/Δ4/16-11-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: