Ενημέρωση αναφορικά με τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά αθλητικά προγράμματα σχολικού έτους 2017-18

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου η Υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών αθλητικών προγραμμάτων τα οποία και έχει αποστείλει, αρμοδίως, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παιδαγωγική καταλληλότητά τους. Οι εν λόγω γνωμοδοτήσεις, αποσπάσματα πρακτικών, έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας και έχουν γνωστοποιηθεί στις κατά τόπους Δ/νσεις Εκπ/σης με την μορφή εγγράφου – εγκυκλίου.

Προγράμματα τα οποία έχουν αποσταλεί απευθείας στις Δ/νσεις Εκπ/σης και στις Σχολικές μονάδες, χωρίς να έχει τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία, δεν φέρουν την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνα και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Σε κάθε περίπτωση, τονίζουμε ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ενθαρρύνει όλα τα σχολεία στην συμμετοχή σε εγκεκριμένα προγράμματα του Ι.Ε.Π..

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: