Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για απόδοση μουσικής ειδίκευσης

 Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις οικείες Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κατά τις περιόδους:

α) 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου κάθε έτους ή β) 1 Σεπτεμβρίου έως και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ κατά τις προαναφερθείσες περιόδους.

Δείτε το σχετικό έγγραφο  και το υπόδειγμα

Tags: