Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2187 και ημερομηνία δημοσίευσης 12-06-2018 (ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/12-06-2018) της με αριθμ. Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών Μαθημάτων των Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)».

Διευκρινίζεται ότι, μετά τη δημοσίευση του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με το άρθρο 105, που προβλέπει τριετή φοίτηση στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), αναμένεται νέα Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθοριστούν εκ νέου τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: