Ανάθεση Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης Σχολικών Μονάδων,Ε.Κ. και Κ.Ε.Α. σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Ανάθεση της παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης των Σχολικών Μονάδων, των ΕΚ (Εργαστηριακών Κέντρων) και των ΚΕΑ (Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία) στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την κατανομή που αναφέρεται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες 

 

Tags: