ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019