Ανακοίνωση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών /Διευθυντριών στο Γ/σιο Δυτικής Φραγκίστας