ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ -ΜΑΡΤΙΟΥ 2019