ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Υπουργική Απόφαση - ΦΕΚ3369/τ.Β΄/28-07-2021 δείτε εδώ

Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά πατήστε εδώ

Για την Α ί τ η σ η  Α ν α γ γ ε λ ί α ς  (Υπόδειγμα 1) πατήστε εδώ

Για την Α ί τ η σ η  Α ν α ν έ ω σ η ς (Υπόδειγμα 2) πατήστε εδώ

Για την Υ π ε ύ θ υ ν η  Δ ή λ ω σ η (Υπόδειγμα 3) πατήστε εδώ

Tags: