Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για τα ηλεκτρονικά εργαλεία SELFIE και SELFIEforTEACHERS την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου και ώρες 2-3.30 μμ.

 

Το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies/ Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) είναι ένα δωρεάν, πολυγλωσσικό, διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης που βοηθά τα σχολεία γενικής παιδείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους ικανότητες.

 

Το SELFIE συγκεντρώνει ανωνύμως τις απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείου σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας στο σχολείο τους. Αυτό πραγματοποιείται μέσω σύντομων προτάσεων, 28 και ερωτήσεων και απαντήσεων μέσω μιας απλής πενταβάθμιας κλίμακας συμφωνίας. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το εργαλείο παράγει μια έκθεση —μια συνοπτική εικόνα («SELFIE») των δυνατών σημείων και των αδυναμιών ενός σχολείου όσον αφορά τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

 

Το SELFIE είναι διαθέσιμο για σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης εντός και εκτός Ευρώπης, σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε σχολείο —όχι μόνο από εκείνα που διαθέτουν προηγμένα επίπεδα υποδομής, εξοπλισμού και χρήσης τεχνολογίας.

 

Έχει επίσης δημιουργηθεί μια προσαρμογή της πλατφόρμας SELFIE που απευθύνεται ειδικότερα στα σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (SELFIE for WBL).

 

Eπιπλέον, έχει αναπτυχθεί ένα νέο εργαλείο, το SELFIE for TEACHERS που απευθύνεται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Το εργαλείο SELFIEforTEACHERS δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν οι ίδιοι τις ψηφιακές ικανότητές τους και την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση ψηφιακών μέσων, καθώς και να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τα δυνατά σημεία και τις ελλείψεις τους, καθώς και σε ποια σημεία υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Ομάδες εκπαιδευτικών μπορούν επίσης να συνεργαστούν για να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο και να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω ψηφιακά εργαλεία διατίθενται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el

 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τα ψηφιακά εργαλεία SELFIE & SELFIEforTEACHERS,  να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα google πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο, MEΧΡΙ ΤΙΣ 30/11/2022 και ώρα 15:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBNhUcI6tw6IEUGGDNEm6-t8AufBbIshOcAUICzfhaRrT0_g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

 

εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

 

Το link για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι το εξής: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFkMjYxMjQtODJiYS00OTE4LTg4NDUtNGRiY2QxZWU0N2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24f0261-4612-424f-9090-c3b1efcf462f%22%7d

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Tags: