Ενιαίος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ανάρτηση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων κ’ Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. Ευρυτανίας

Δείτε εδώ

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του Πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής του, ήτοι από την Τετάρτη 22/02/2023 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 24/02/2023 και ώρα 22:59. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης https://schooldirectors.minedu.gov.gr/

 

 

Tags: